Page 8 - Alternative Greece
P. 8

006Taftotita A2018_006Taftotita A2016 07/02/2018 2:33 ΜΜ Page 1

        6                       t h e   i d e a l   d e s t i n a t i o n      g r e e c e


                               Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
                               ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                               Δέκατη έκτη έκδοση του 2018

                               ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ HELLENIC SUN EDITIONS
                               ∫√§ø¡π∞™ 30, ∆∫. 171 23, ∞£∏¡∞, ∂§§∞¢∞
                               TH§: 210 9337037, 9333843
                               FAX: 210 9312831
                               http://www.alternativegreece.gr ñ www.helsun.gr
                               e-mail: info@alternativegreece.com ñ info@helsun.gr

                               ∂∫¢√∆∏™: ∫ø™∆∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆∞ƒ∞™
                               °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ∂∫¢√™∏™: ∞°°∂§π∫∏ ™∆∞£√¶√À§√À


                               Ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά τους στην υλοποίηση της έκδοσης:
                               ñ TREKKING HELLAS (ʈÙÔÁÚ·ÊȤ˜ Î·È Î›ÌÂÓ·)
                               ñ ¡π∫√§∞√™ ∑√Àƒ√™ (∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘,
                                ∞ÊȤڈ̷ٷ °∂ø∆√À ƒπ™ª√™ KAI EYPø¶A´KA °Eø¶APKA)
                               ñ ∞§∂•∏™ ™√ºπ∞¡√¶√À§√™ (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               ñ ∞ƒπ™∆∂π¢∏™ ªπÃ∞§√¶√À§√™ (ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î›ÌÂÓ·)
                               ñ NATIONAL GEOGRAPHIC (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               ñ WWF HELLAS (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               ñ EKBY (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               ñ E§§HNIKO™ ™YN¢E™MO™ E¶A°°E§MATIøN KATA¢Y™H™ (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               ñ A. ™MAPA°¢H™, A. WENNEKER, M. T™OYT™A™, ™. NIº§H™, Z. ALLON (ʈÙÔÁڷʛ˜)
                               Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
                               ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
                               ™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó. ∫·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË √ÓÔÌ·Û›·.
                               ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Ù˘
                               ·ÚÔ‡Û·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ Ì˯·ÓÈÎfi ̤ÛÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘
                               Ù˘ ʈÙÔÙ˘›·˜, Ù˘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛ˘ ‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۇÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ ‹
                               ·Ó¿ÎÙËÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13